1. Training Fields Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 132/136 m.48, 02-554 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000467561, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych i numerze NIP: 521-36-50-960, REGON: 146751954, adres internetowego serwisu korporacyjnego www.trainingfields.pl, adres poczty elektronicznej: info@trainingfields.com (dalej: „Usługodawca”) prowadzi serwis internetowy dostępny w szczególności pod adresami www.trainingfields.pl www.trainingfields.com (dalej: „Serwis”).
  2. Usługodawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) (dalej: „Usługi”).
  3. Użytkownikiem funkcjonalności Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, po dokonaniu rejestracji i logowania na zasadach określonych w regulaminie serwisu (dalej powoływana jako: „Usługobiorca”).
  4. Usługodawca w ramach Serwisu udostępnia oprogramowanie do przeprowadzania szkoleń i konferencji w trybie on-line oraz dokonywania transakcji pomiędzy Usługobiorcami, tj. związanych ze sprzedażą szkoleń przez przedsiębiorców zarejestrowanych jako Usługobiorcy Serwisu („Sprzedawców”) na rzecz innych Usługobiorców dokonujących zakupu szkoleń i korzystających z tych szkoleń („Klientów”). Wszelkie transakcje zawierane są przez Usługobiorców Serwisu bez udziału Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie jest stroną umów pomiędzy Usługobiorcami, a jedynie udostępnia możliwość zawarcia takiej umowy na zasadach Serwisu. Wyłącznie Sprzedawca jest zobowiązany do zamieszczenia opisu oferowanego szkolenia z zachowaniem wszelkich obowiązków informacyjnych wobec Klientów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klientów drogą elektroniczną i świadczeniem usług na rzecz konsumentów, w tym w szczególności o głównych cechach świadczenia, swoich pełnych danych jako świadczącego usługi, łącznej cenie do zapłaty i innych wymaganych przez prawo.
  6. Celem usprawnienia płatności pomiędzy Usługobiorcami, a także w celu przeciwdziałania nadużyciom płatności w Serwisie obsługiwane są za pomocą serwisu zewnętrznego Przelewy24.pl (dalej: „Przelewy24.pl”), którego operatorem jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
  7. Usługobiorcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, jak i treści erotycznych, obscenicznych, naruszających dobre obyczaje i dobra osobiste innych osób.
  8. Usługobiorca nie ma prawa modyfikować funkcjonalności udostępnionych w ramach Serwisu. Usługobiorca zamieszcza treści w Serwisie na własną odpowiedzialność.
     

Jesteś zainteresowany OFERTĄ Training Fields DLA BIZNESU?
Skontaktuj się z nami, otrzymasz ofertę szytą na miarę.